EN DE

oranjesub

ARTIKEL

Duurzame small-caps: van uitdaging naar kans

Door Florent Griffon,
SRI Specialist bij DPAM

wit-pijl

Smallcaps zijn door duurzame beleggers lange tijd over het hoofd gezien

Bedrijven met een kleine beurskapitalisatie zijn door duurzame beleggers lange tijd over het hoofd gezien. Historisch gezien belegden de eerste strategieën die duurzame en verantwoorde beleggingsbenaderingen toepasten hoofdzakelijk in bedrijven met een grote kapitalisatie, die over voldoende menselijke en organisatorische middelen beschikten om uitvoerige ESG-rapporten op te stellen en te communiceren over hun initiatieven op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzame beleggingsportefeuilles moesten het vaak doen met sectorneutrale ‘Best-In-Class’-screenings, gebaseerd op ESG-onderzoek van externe leveranciers, die vaak een ESG-rating toekenden die rechtstreeks in verband stond met de lengte van de duurzaamheidsrapportering van een bedrijf. Die benaderingen ten aanzien van duurzame beleggingen waren niet geschikt voor een beleggingsuniversum van smallcaps, waar bedrijven – in tegenstelling tot hun tegenhangers met een grote kapitalisatie – doorgaans onvoldoende middelen hadden voor een toereikende rapportering over duurzaamheid, en waarvoor zowel de omvang als de kwaliteit van de analyses van specifieke niet-financiële ratingbureaus vaak ontoereikend was. Door de combinatie van onvoldoende beschikbare ESG-gegevens en ongeschikte beleggingsprocedures werden smallcapstrategieën dan ook buiten beschouwing gelaten. In andere beleggingscategorieën kenden duurzame en verantwoorde beleggingen dan weer een snelle opmars.

Bron: Berenberg ESG ratings : the small and mid-caps conundrum, Mei 2020

Gelukkig komt er in die situatie inmiddels snel verandering. Dat de vraag naar beleggingen die rekening houden met ESG-aspecten de laatste jaren gestaag groeit, wordt reeds weerspiegeld in de hogere waarderingsratio’s voor veel largecapbedrijven. In die context worden vermogensbeheerders er steeds meer toe aangezet om op zoek te gaan naar diversificatie in nieuwe marktniches die nog steeds een aantrekkelijke waardering bieden of een aanzienlijk groeipotentieel. Dat is precies wat het beleggingsuniversum van de smallcaps te bieden heeft: tal van interessante bedrijven met duurzaamheidskenmerken waar nauwelijks onderzoek naar wordt gedaan, en die over een potentieel van duurzame groei beschikken dat door de markt misschien nog niet goed naar waarde wordt geschat. Voor een duurzame vermogensbeheerder is het essentieel om dergelijke bedrijven op tijd op te sporen en er tijdig in te beleggen, dankzij degelijk ESG-onderzoek en een flexibele aandelenselectie waarbij ESG-aspecten in aanmerking worden genomen.

Nadruk op de duurzame positionering van bedrijven

Een slimme en wendbare op-ESG-gerichte aandelenselectie vereist een aangepaste benadering ten aanzien van duurzaam beleggen. Ook al behandelen niet-financiële ratingbureaus geleidelijk aan meer smallcapbedrijven, betekenen het algemene gebrek aan ESG-gegevens en de nog steeds heersende voorkeur voor bedrijven die uitgebreide ESG-informatie verschaffen over ‘goede praktijken’ dat de ratings van ESG-ratingbureaus niet altijd zo maar moeten worden aangenomen. Het is veeleer aan te bevelen om speciale ESG-scoremodellen op te stellen die zo veel mogelijk gebruik maken van kwantitatieve ESG-gegevens. Beleggers dienen ook vooral aandacht te besteden aan ‘wat het bedrijf in werkelijkheid doet’, zijn bedrijfsmodel (d.w.z. zijn producten en diensten) en in welke mate het bedrijf oplossingen aanreikt voor duurzaamheidsproblemen. Een bedrijf dat belangrijke onderdelen vervaardigt voor energie-efficiënte warmtepompen, groene verwarming en ventilatiesystemen, kan bijvoorbeeld goed gepositioneerd zijn om te profiteren van de toenemende inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen door gebouwen in de hele EU terug te dringen, en zou bijgevolg goed gepositioneerd zijn ten aanzien van een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN: SDG 13 ‘Klimaatactie’. Doorgaans verstrekken dergelijke bedrijven geen uitgebreide ESG-rapportering. Niettemin zijn wij van oordeel dat een slimme duurzame belegger met zijn managementteam in gesprek moet gaan om de ontbrekende ESG-informatie te achterhalen, en om ervoor te zorgen dat het bedrijf op een verantwoorde wijze wordt bestuurd en dat het niet geconfronteerd wordt met aanzienlijke ESG-risico’s. Als die voorwaarden zijn vervuld, zouden dergelijke bedrijven in aanmerking moeten komen voor belegging in een duurzame portefeuille. Met een traditionele ‘Best-In-Class’-benadering die zich baseert op externe ESG-ratings is dat wellicht niet mogelijk.

Aangepast beleggingsproces = SRI 2.0

Opdat een beleggingsproces in een beleggingsuniversum van smallcaps dus al vroeg interessante kansen op het gebied van duurzaam beleggen kan aangrijpen, moet de benadering ten aanzien van duurzaam beleggen worden opgebouwd rond specifiek ESG-onderzoek. Dergelijk onderzoek wordt vaak intern ontwikkeld, en moet beoordelen hoe duurzaam het bedrijfsmodel van de onderneming is. Met andere woorden: een slimme manier om te beleggen in duurzame smallcaps analyseert per definitie de ‘impactblootstelling’ van de bedrijven. Die nadruk op impactblootstelling is een bepalend kenmerk van ‘Duurzaam en Verantwoord Beleggen 2.0 (‘Sustainable and Responsible Investing (SRI) 2.0’, de modernere, wendbaardere en meer impactgerichte manier van duurzaam beleggen die momenteel in Europa in opmars is.

Hier zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) een nuttig instrument. De dertien SDG’s zijn niet alleen doelstellingen die de mensheid moet verwezenlijken, ze vormen ook duurzaamheidstrends op lange termijn, die in toenemende mate vorm geven aan de wereld van vandaag en die bepalend zullen zijn voor de wereld van morgen. Door vast te stellen welke bedrijven het best gepositioneerd zijn om een positieve bijdrage aan deze SDG’s te leveren, kunnen duurzame beleggers die bedrijven selecteren die het best geschikt zijn voor deze toekomstige wereld. Op die manier kunnen zij hun twee belangrijkste doelstellingen combineren: een financiële prestatie genereren en tegelijkertijd duurzame bedrijven en verantwoordelijke praktijken ondersteunen.

Europese regelgeving als katalysator

Deze trend in de richting van SRI 2.0 en de steeds grotere nadruk op het meten van de impact van SRI-portefeuilles wordt ook gesteund door de reglementering op het niveau van de Europese Unie (EU). Voor bedrijven waarin wordt belegd, werkt de Europese Commissie aan een upgrade van de richtlijn met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie (de NFRD) (Richtlijn 2014/95/EU) om de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door ondernemingen te verbeteren. Voor beleggers vereist de Europese taxonomie en de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector dat beleggingsbeheerders meer transparantie bieden over de impactblootstelling van hun beleggingsportefeuilles. Aangezien duurzame beleggingsstrategieën steeds vaker zullen worden vergeleken op basis van hun cijfers over impactblootstelling, lijdt het nauwelijks twijfel dat deze reglementering de overschakeling naar een meer impactgericht beleggingsproces zal versnellen. Naar SRI 2.0 dus.

Een mogelijke premie voor vroege pioniers

De Europese Commissie maakt er verder geen geheim van dat ze kapitaal wil laten vloeien naar bedrijven die oplossingen bieden voor belangrijke ecologische en sociale problemen. Dat is een van de aangegeven doelstellingen van haar EU Action Plan on Sustainable Finance en van de Europese Green Deal in het algemeen. Deze sterke reglementaire steun en de toekomstige bijkomende maatregelen tegen de klimaatverandering en andere duurzaamheidskwesties zouden de kapitaalkosten voor duurzame bedrijven geleidelijk aan moeten verlagen en hun waardering moeten ondersteunen. Voor vroege pioniers op het gebied van duurzaam beleggen zal dat interessante premies opleveren. In afwachting daarvan zijn duurzame smallcapstrategieën een bijzonder aantrekkelijke optie.

In een context waarin de vraag naar duurzame beleggingen snel en gestaag groeit, ondersteund door een sterke reglementaire impuls, en waarin bedrijven met aandacht voor ESG-aspecten steeds vaker hoge waarderingsratio’s vertonen, vormen duurzame smallcapondernemingen een bijzonder veelbelovende beleggingscategorie.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn