EN DE

oranjesub

DPAM’S STEMBELEID OP ALGEMENE VERGADERINGEN IN 2020

Actief aandeelhouderschap en engagement: een blijvende fiduciaire plicht

Dit waren de belangrijkste elementen van DPAM’s stembeleid in 2020:

    • DPAM heeft deelgenomen aan 688 algemene en buitengewone aandeelhoudersvergaderingen en heeft gestemd over 9.571 resoluties;
    • DPAM heeft haar stem laten horen voor 604 ondernemingen;
    • DPAM heeft zich enkel bij minder dan 1% van de resoluties onthouden van stemming, waarmee zij blijk heeft gegeven van haar gedrevenheid om actief te stemmen;
    • DPAM heeft 101 brieven naar ondernemingen gestuurd om hen uit te nodigen tot beter ondernemingsbestuur;
    • Terugkerende hoofdthema’s houden verband met gezondheid en veiligheid op het werk, samenstelling van de raad van bestuur, audit en financiële staten, remuneratie van bestuurders en kapitaalbeheer.

 

Over DPAM

DPAM is een onafhankelijke actieve vermogensbeheerder die zowel beleggingsfondsen als discretionaire mandaten namens institutionele cliënten beheert voor een totaalbedrag van EUR 43,3 miljard, per eind december 2020. DPAM is een duurzame belegger, een pionier en een innovator op het gebied van verantwoorde en duurzame beleggingen. Het bedrijf houdt in alle activaklassen en thema’s rekening met ESG-factoren en is tevens een actieve aandeelhouder. DPAM legt zich in sterke mate toe op research en kan bogen op een eigen intern team van fundamentele en kwantitatieve analisten die de activiteiten van het bedrijf inzake vermogensbeheer ondersteunen.

Internationale contacten:
Tomás Murillo
Head of International Sales
+32 2 287 92 71
t.murillo@degroofpetercam.com

Patricia Mast
Head of Strategic Marketing and Business Development
+32 2 287 98 36
p.mast@degroofpetercam.com

Ook in 2020, een uitzonderlijk uitdagend jaar als gevolg van de coronapandemie, vormde de uitoefening van het stemrecht een intrinsiek onderdeel van DPAM’s fiduciaire plicht om haar eindbeleggers te vertegenwoordigen als een verantwoordelijke vermogensbeheerder en aandeelhouder.

Ophélie Mortier, Responsible Investment Strategist bij DPAM, licht de overkoepelende filosofie toe die aan de basis ligt van het stembeleid: “Ons actief stembeleid, dat in 2013 werd aangenomen, definieert de principes van onze stembeslissingen. In essentie streven wij vier belangrijke principes na: de bescherming van aandeelhouders, deugdelijk bestuur, transparantie en integriteit van informatie, evenals verantwoordelijkheid op sociaal, milieu- en bestuurlijk gebied”.

Hugo Lasat, CEO van DPAM, stelt: “Wij streven naar een duidelijke uitoefening van het stemrecht ter bevordering van duurzaamheid. Als gevolg van de huidige crisis en de economische, financiële en sociale gevolgen daarvan is er een levendig debat ontstaan over shareholder governance (waarbij winstmaximalisatie voorop staat) versus stakeholder governance, (waarbij bedrijven een brede kijk hebben op maatschappelijke kwesties, inclusief de financiële). Stakeholder governance is de overhand aan het nemen op shareholder governance”.

De principes van DPAM zijn gebaseerd op gevestigde normen inzake corporate governance en de aanbevelingen van onder andere de OESO en het ICGN (International Corporate Governance Network). Ze zijn ook gebaseerd op de Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties, de toepasselijke nationale wetten afgeleid van Europese richtlijnen en verordeningen, het beleid van Glass Lewis dat als gespecialiseerde adviseur DPAM bijstaat, de TCFD-richtlijnen (Taskforce on Climate related Financial Disclosures), en andere geldende stemprincipes voor vermogensbeheerders, voor zover ze niet in strijd zijn met de beslissingen die zijn genomen en gerechtvaardigd door DPAM.

2020: WE ZETTEN ONS STEMBELEID STEEVAST VOORT

Tijdens de Corona-crisis, die alle lagen van de samenleving en het bedrijfsleven zwaar heeft getroffen, is DPAM doorgegaan met het uitoefenen van haar stembeleid. Belangrijke onderwerpen betreffen onder meer de volgende thema’s.

Gezondheid, veiligheid en diversiteit

Ophélie Mortier: “De coronapandemie leidde tot meer aandacht voor gezondheid en veiligheid van werknemers. Zij spelen een sleutelrol in het ecosysteem van de stakeholders”.

De SRD II (Shareholders Right Directive II- de Gewijzigde Aandeelhoudersrichtlijn) heeft de agenda’s beïnvloed, vooral wat betreft de thema’s bezoldiging, diversiteit van de raad van bestuur (in het bijzonder genderdiversiteit) en het toezicht op de ESG en duurzaamheidsrisico’s. Initiatieven zoals Climate Action 100+ vereisen dat klimaatverandering in de top van het bedrijfsmanagement wordt geïntegreerd.

Focus op Europa en de VS

De stemactiviteiten van DPAM waren gericht op Europa en de VS, en DPAM nam deel aan aandeelhoudersvergaderingen van zodra het vereiste minimale deelnemingspercentage, zoals bepaald in het stembeleid, was bereikt.

DPAM heeft deelgenomen aan 688 algemene en buitengewone vergaderingen. Dit heeft geleid tot 9.571 resoluties. DPAM stemde voor 604 vennootschappen, voornamelijk in Europa en de VS, wat een stijging van 5% vertegenwoordigt ten opzichte van 2019.

Weinig onthoudingen

Mortier vervolgt: “Van de 9.571 resoluties waarvoor we hebben gestemd, hebben we ons in slechts 1% van de gevallen onthouden. Dit toont duidelijk onze toewijding, betrokkenheid en bereidheid om onze stem te laten horen”.

In 9,11% van de gevallen heeft DPAM tegen de resolutie gestemd, wat overeenkomt met de cijfers van vorig jaar. In bijna 86% van de gevallen steunde DPAM het management, terwijl DPAM in 10,11% van de gevallen een negatieve stem uitbracht, hoofdzakelijk met betrekking tot voorstellen van aandeelhouders die verband hielden met het milieu, maar ook met sociale overwegingen.

De meeste resoluties hebben betrekking op traditionele onderwerpen: de raad van bestuur, audit en financiële staten, remuneratie van bestuurders en kapitaalbeheer.

Engagement

Mortier: “Engagement bleef in 2020 een belangrijke prioriteit voor DPAM. Hieronder valt gezamenlijke en individuele betrokkenheid, alsook formele dialogen met bedrijven”.

DPAM stuurde 101 brieven in 2020, wat lager is dan in 2019. Dit kan een signaal zijn dat sommige engagementonderwerpen geleidelijk best practices worden.

De onafhankelijkheid van de raad van bestuur en de beloning van bestuurders bleven een belangrijk engagementonderwerp in 2020.

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn